Olutkellari

Olutkellari

Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun pääraken­nuk­sen kel­laris­sa sijait­see per­in­teinen kadet­tien virk­istäy­tymis- ja rentou­tu­mi­s­paik­ka. Olutkel­lari (Kadet­tikel­lari) on viralli­nen anniskelu­rav­in­to­la, joka toimii Kadet­ti­toverikun­ta ry:n alaisu­udessa. Sen toimin­nas­ta vas­taa vuosikok­ouk­ses­sa valit­tu kel­larikadet­ti ja työn­tek­i­jöinä toimi­vat vapaae­htoiset kadetit.

Alkuaikoinaan Olutkel­lari oli tarkoitet­tu vain ja ain­oas­taan kadet­tien käyt­töön. Nykyään kadet­tikel­lar­ille ovat ter­ve­tullei­ta myös muut, mut­ta vain kadetin kut­sum­i­na vieraina. Mais­terikurssin, esiupseerikurssin ja yleis­esikun­taupseerikurssin opiske­li­joille on kuitenkin myön­net­ty pysyvä kutsu.

Suuri kiitos Olutkel­lar­in perus­tamis­es­ta kuu­luu ever­sti Haak­sa­lolle, joka toi­mi koulun johta­jana kel­lar­in perus­tamisvuon­na 1969. Kadet­tikel­laris­sa on hänen veistämän­sä totee­mi, johon Kadet­ti­toverikun­nan puheen­jo­hta­jat per­in­teis­es­ti naulaa­vat nimik­ilpen­sä ennen valmistumistaan.

Olutkellarin säännöt

 1. Olutkel­lar­il­la toim­i­taan Kadet­tik­oulun järjestyssään­nön mukaises­ti sekä nou­date­taan upseer­ille soveli­ai­ta käyttäytymismalleja.
 2. Olutkel­lar­in tilat ovat kadet­ti­toverikun­nan jäsen­ten ja muiden kut­sut­tu­jen Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun opiske­li­joiden käytössä.
 3. Tilo­jen käyt­töä isän­nöi Kel­larikadet­ti apunaan –kisäl­li ja –vasal­li.
 4. Olutkel­lar­ille saavu­taan soti­las- tai siis­ti­in sivi­il­ia­su­un pukeu­tuneena, ei urheiluasussa.
 5. Jokaisen kel­lar­il­la asioivan henkilön tulee oma­l­ta osaltaan kun­nioit­taa sään­nök­siä ja edis­tää olutkel­lar­in viihtyvyyt­tä ja hyvää ilmapiiriä.
 6. Käyt­täy­tymis­sään­nöistä poikkea­va käytös johtaa pois­tamiseen olutkel­lar­ista ja mah­dol­lis­es­ti väli­aikaiseen olutkel­lar­in käyttökieltoon.
 7. Olutkel­lar­il­la on mah­dol­lista vierail­la opiske­li­joiden lisäk­si muu­ta sivi­ili- ja soti­lashenkilöstöä. Vier­aat saa­pu­vat olutkel­lar­ille opiske­li­joiden kut­sus­ta tai kel­larikadetin luvalla.
 8. Olutkel­lar­in auki­olon käskemis­es­tä ja siitä ilmoit­tamis­es­ta vas­taa Kel­larikadet­ti. Alko­holin myyn­ti lopete­taan 30 min­u­ut­tia ennen sulkemisajankohtaa.

Kellari avoinna:

Viikot 14–17

  • Tiis­tai 18–22
  • Keskivi­ikko 18–23
  • Torstai 18–22

Viikko 18 KIINNI

Viikko 19

  • Tiis­tai 18–22
  • Keskivi­ikko KIINNI
  • Torstai KIINNI

Viikot 20 & 21

  • Tiis­tai 18–22
  • Keskivi­ikko 18–23
  • Torstai 18–22

Viikko 22

  • Tiis­tai 18–22
  • Keskivi­ikko 18–23
  • Torstai KIINNI

KESÄKUU KIINNI

Kellarikadetti
Eero Keinänen
kellari@kadettitoverikunta.fi

Kel­larikadet­ti vas­taa Olutkel­lar­in pyörit­tämis­es­tä kel­larik­isällin ja ‑vasallin tuke­m­ana. Kel­larikadetin tehtävä vas­taa rav­in­to­lapääl­likön vakanssia.