Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta

Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun oppi­laskun­ta perustet­ti­in vuon­na 2010 Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun ase­man muu­tut­tua yliopis­tok­si. Sen tärkein tehtävä on kaikkien oppi­laitok­semme opiske­li­joiden edus­t­a­mi­nen ja edun­valvon­ta, mitä se hoitaa mm. osal­lis­tu­mal­la päätök­sen­tekoon Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun toimie­limis­sä sekä aja­mal­la etu­jamme muual­la yhteiskun­nas­sa. Oppi­laskun­ta-akti­iv­it myös tun­te­vat opiske­li­joiden oikeudet ja velvol­lisu­udet ja ovat valmi­ita neu­vo­maan yksit­täisiäkin opiske­li­joi­ta näitä koske­vis­sa asioissa

.

 

Oppi­laskun­ta palvelee kaikkia Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun opiskelijoita.

Oppi­laskun­ta ja Kadet­ti­toverikun­ta sekoite­taan joskus keskenään. Tämä voi johtua osin siitä, että vielä muu­ta­ma vuosi sit­ten oppi­laskun­taa ei ollut ja toverikun­ta tun­net­ti­in Kadet­tiop­pi­laskun­tana. Näi­den ero on kuitenkin hyvä tun­tea, eli oppi­laskun­ta palvelee kaikkia Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun opiske­li­joi­ta, kuten esimerkik­si jatko-opiske­li­joi­ta ja sivi­il­iopiske­li­joi­ta, kun taas Kadet­ti­toverikun­ta keskit­tyy kadet­tien tukemiseen jär­jestämäl­lä esimerkik­si virkistystoimintaa.

Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun ulkop­uoliselle henkilölle eroa voinee vielä sel­ven­tää ver­tauk­sel­la sivi­iliyliopis­toi­hin. Tässä mielessä oppi­laskun­ta rin­nas­tuu yliop­pi­laskun­ti­in ja Kadet­ti­toverikun­ta ainejärjestöihin.

Lue lisää:
Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta