Kalpa-lehti

Kalpa

Kalpa on Kadet­ti­toverikun­ta ry:n julkaise­ma aikakaustyyp­pinen opiske­li­jale­hti. Vuon­na 1930 peruste­tun lehden artikke­lit käsit­televät kadet­tien ja muiden Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oul­ul­la opiskele­vien ihmis­ten elämään liit­tyviä asioi­ta eri näkökul­mista. Kadet­ti­toverikun­nan tarkoituk­se­na on vaalia Kadet­tik­oulun ja kadet­tiupsee­rien per­in­teitä sekä yht­enäisyyt­tä ja ylläpitää kadettihenkeä.

Kalpa-lehti ilmestyy 1–2 ker­taa vuodessa ja sen pain­os­määrä on 2000–2500 kap­palet­ta. Numeroa jae­taan muun muas­sa joukko-osas­toille, puo­lus­tushaarak­ouluille, esikun­nille, maan­puo­lus­tusjär­jestöille, soti­laskodeille ja muille vira­nomais­ta­hoille. Näi­den lisäk­si lehdessä ilmoit­taville yri­tyk­sille ja yhteisöille lähetetään numeros­ta riip­puen noin 100 – 150 lehteä. Sivi­iliy­hteistyökump­panei­den määrää on pyrit­ty lisäämään ja nykyään lehteä lähetetäänkin läh­es 100 sivi­iliy­hdis­tyk­selle ja yhteistyökump­panille, joi­hin sisäl­tyy muun muas­sa Helsin­gin yliopis­ton osakun­tia ja aine­jär­jestöjä, yliop­pi­laskun­tia sekä opiske­li­joiden maanpuolustusyhdistyksiä.

Kir­jas­to­jen merk­i­tys mah­dol­lisim­man mon­i­naisen luk­i­jakun­nan tavoit­tamises­sa on tärkeää, minkä vuok­si Kalpa jae­taan kaikki­in maakun­takir­jas­toi­hin sekä puo­lus­tus­laitok­sen omi­in kir­jas­toi­hin. Posti­jakelun lisäk­si Kalpaa jae­taan ahk­erasti kadet­tien toimes­ta rekry­toin­ti­ti­laisuuk­sis­sa sekä eri­laisil­la messuilla.

Kalpa-lehden arkisto

Juttuideoita tai palautetta?

Voit lähet­tää jut­tuideoita tai antaa palautet­ta lehdis­tä sähkö­pos­titse osoit­teeseen  kalpa@kadettitoverikunta.fi


Kalpa-lehden pää­toimit­ta­ja

Elias Vainio

kalpa@kadettitoverikunta.fi
Kalpa-lehden pää­toimit­ta­ja vas­taa lehden toimit­tamis­es­ta, sekä rak­en­taa ja visioi sisältöä yhdessä toim­i­tuk­sen kanssa.