Hal­li­tus ja toi­mi­hen­ki­löt

Hal­li­tus

Pu­heen­joh­ta­ja
Ant­ton Nur­mi
pj@kadettitoverikunta.fi

Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja toi­mii yh­dis­tyk­sen keu­la­ku­va­na ja edus­taa Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­taa. Hän vi­sioi ja ohjaa yh­dis­tyk­sen toi­min­taa, joh­taa hal­li­tus­ta ja toi­mi­hen­ki­löi­tä, sekä vas­taa vii­me kä­des­sä yh­dis­tyk­sen asiois­ta.

 

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
Tomi Paa­na­nen
vpj@kadettitoverikunta.fi

Va­ra­pu­heen­joh­ta­jan en­si­si­jai­nen teh­tä­vä on toi­mia pu­heen­joh­ta­jan tu­ke­na sekä tar­vit­taes­sa si­jais­taa hän­tä tai muu­ta Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan hen­ki­lös­töä. Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja toi­mii myös Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan edus­ta­ja­na Ka­det­ti­kun­ta ry:n hal­li­tuk­ses­sa. Li­säk­si va­ra­pu­heen­joh­ta­ja pitää yh­teyt­tä mui­hin, erik­seen mää­ri­tet­tyi­hin si­dos­ryh­miin.

 

Sih­tee­ri 
Anna Kor­ho­nen
sihteeri@kadettitoverikunta.fi

Sih­tee­rin pää­asial­li­sia teh­tä­viä ovat ko­kous­ten pöy­tä­kir­jo­jen laa­ti­mi­nen ja ar­kis­toin­ti. Sih­tee­rin toi­miin kuu­lu­vat myös tie­dot­ta­mi­nen ja yleis­ten juok­se­vien asioi­den hoi­to yh­dis­tyk­sen si­säi­ses­ti.

 

Kal­­pa-leh­­den pää­toi­mit­ta­ja
*****
kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kal­­pa-leh­­den pää­toi­mit­ta­ja vas­taa leh­den toi­mit­ta­mi­ses­ta, sekä ra­ken­taa ja vi­sioi si­säl­töä yh­des­sä toi­mi­tuk­sen kans­sa.

 

Ta­lou­den­hoi­ta­ja
Har­ri Tor­ri
talous@kadettitoverikunta.fi

Ta­lou­den­hoi­ta­ja toi­mii pank­ki­ti­lien, pank­ki­kort­tien sekä yri­tys­verk­ko­pan­kin pää­käyt­tä­jä­nä ja vas­taa muun muas­sa kir­jan­pi­dos­ta, las­ku­tuk­ses­ta, las­ku­jen mak­sa­mi­ses­ta sekä suo­ra­ve­loi­tus­so­pi­muk­sis­ta yh­teis­työs­sä Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan kir­jan­pi­tä­jän ja Yri­tys­pan­kin kans­sa.

 

Oh­jel­ma­pääl­lik­kö
San­na Kos­te
ohjelma@kadettitoverikunta.fi

Oh­jel­ma­pääl­lik­kö vas­taa ka­det­tien va­­paa-ajan ta­pah­tu­mis­ta yh­teis­työs­sä yh­tey­sup­see­rin ja jär­jes­te­ly­pääl­li­kön kans­sa.

 

Yh­tey­sup­see­ri 
Pat­rick Peter­sen
yhteys@kadettitoverikunta.fi

Yh­tey­sup­see­rin pää­toi­me­na on yl­lä­pi­tää yh­teyk­siä ul­ko­puo­li­siin yh­teis­työ­ta­hoi­hin ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töi­hin.

 

Kel­la­ri­ka­det­ti 
Meri Kar­ja­lai­nen
kellari@kadettitoverikunta.fi

Kel­la­ri­ka­det­ti vas­taa Olut­kel­la­rin pyö­rit­tä­mi­ses­tä kel­la­ri­ki­säl­lin ja -va­sal­lin tu­ke­ma­na. Kel­la­ri­ka­de­tin teh­tä­vä vas­taa ra­vin­to­la­pääl­li­kön va­kans­sia.

Toimi­henkilöt

Han­kin­ta­pääl­lik­kö 
Jan­ne Kank­ku­nen
hankinta@kadettitoverikunta.fi

Han­kin­ta­pääl­li­kön teh­tä­vä on jär­jes­tää ka­de­teil­le ja ka­det­tiup­see­reil­le yh­tei­siä ti­lauk­sia sekä ma­te­ri­aa­lia, jota opis­ke­lus­sa ja työ­elä­mäs­sä tar­vi­taan.

Ko­ne­mes­ta­ri 
Jori Aal­to
mestari@kadettitoverikunta.fi

Ko­ne­mes­ta­ri vas­taa Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan verk­ko­si­vu­jen, säh­kö­pos­ti­lis­to­jen ja mui­den yh­dis­tyk­sen tar­vit­se­mien tek­nis­ten lait­tei­den ja jär­jes­tel­mien hal­lin­noi­mi­ses­ta ja yl­lä­pi­dos­ta.

Ur­hei­lu­pääl­lik­kö 
Han­na Arp­pe
urheilu@kadettitoverikunta.fi

Ur­hei­lu­pääl­lik­kö edis­tää ja tukee ka­det­tien lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia, sekä suun­nit­te­lee ja koor­di­noi ka­det­ti­kurs­sien ja mui­den yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­li­siä ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia.

Myyn­ti­pääl­lik­kö 
Anna Kor­ho­nen
myynti@kadettitoverikunta.fi

Myyn­ti­pääl­lik­kö joh­taa ja or­ga­ni­soi myyn­tiä, sekä seu­raa ja val­voo myyn­tiä ra­port­tien avul­la.

Vies­tin­tä­pääl­lik­kö 
*****
viestinta@kadettitoverikunta.fi

Vies­tin­tä­pääl­lik­kö yl­lä­pi­tää Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan ti­le­jä so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa. Li­säk­si hän vas­taa yh­dis­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen si­säl­lön luon­nis­ta.

Jär­jes­te­ly­pääl­lik­kö
Mar­kus Suon­to
jarjestely@kadettitoverikunta.fi

Jär­jes­te­ly­pääl­lik­kö toi­mii tii­viis­ti yh­teis­työs­sä oh­jel­ma­pääl­li­kön ja yh­tey­sup­see­rin kans­sa, vas­ta­ten eri­lais­ten ta­pah­tu­mien käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä.

Kel­la­ri­ki­säl­li 
Juha Par­viai­nen

Kel­la­ri­ki­säl­li tukee ja tar­vit­taes­sa tuu­raa Kel­la­ri­ka­det­tia.

 

Kel­la­ri­va­sal­li 
Mar­kus Alan­ko

Kel­la­ri­va­sal­li tukee ja tar­vit­taes­sa tuu­raa Kel­la­ri­ka­det­tia.