Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus

Pu­heen­joh­ta­ja

Joel Tam­mi­nen

pj@kadettitoverikunta.fi

Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja toi­mii yh­dis­tyk­sen keu­la­ku­va­na ja edus­taa Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­taa. Hän vi­sioi ja ohjaa yh­dis­tyk­sen toi­min­taa, joh­taa hal­li­tus­ta ja toi­mi­hen­ki­löi­tä, sekä vas­taa viime kä­des­sä yh­dis­tyk­sen asioista.

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Atte Sor­munen

vpj@kadettitoverikunta.fi

Vara­puheen­jo­hta­jan ensisi­jainen tehtävä on toimia puheen­jo­hta­jan tuke­na sekä tarvit­taes­sa sijais­taa hän­tä tai muu­ta kadet­ti­toverikun­nan henkilöstöä, edus­taa Kadet­ti­toverikun­taa Kadet­tikun­ta ry:n hal­li­tuk­ses­sa sekä pitää yhteyt­tä mui­hin, erik­seen määritet­ty­i­hin sidos­ryh­mi­in. Edus­taa myös upseeriliittoa.

Sih­tee­ri

Iivari Korkala

sihteeri@kadettitoverikunta.fi

Sih­tee­rin pää­asial­li­sia teh­tä­viä ovat ko­kous­ten pöy­tä­kir­jo­jen laa­ti­mi­nen ja ar­kis­toin­ti. Sih­tee­rin toi­miin kuu­lu­vat myös tie­dot­ta­mi­nen ja yleis­ten juok­se­vien asioi­den hoito yh­dis­tyk­sen sisäisesti.

Kal­­pa-leh­­den päätoimittaja

Elias Vainio

kalpa@kadettitoverikunta.fi

Kal­­pa-leh­­den pää­toi­mit­ta­ja vas­taa leh­den toi­mit­ta­mi­ses­ta, sekä ra­ken­taa ja vi­sioi si­säl­töä yh­des­sä toi­mi­tuk­sen kanssa.


Ta­lou­den­hoi­ta­ja

Pekka Alat­a­lo

talous@kadettitoverikunta.fi

Ta­lou­den­hoi­ta­ja toi­mii pank­ki­ti­lien, pank­ki­kort­tien sekä yri­tys­verk­ko­pan­kin pää­käyt­tä­jä­nä ja vas­taa muun muas­sa kir­jan­pi­dos­ta, las­ku­tuk­ses­ta, las­ku­jen mak­sa­mi­ses­ta sekä suo­ra­ve­loi­tus­so­pi­muk­sis­ta yh­teis­työs­sä Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan kir­jan­pi­tä­jän ja Yri­tys­pan­kin kanssa.

Oh­jel­ma­pääl­lik­kö

Aapo Taipale

ohjelma@kadettitoverikunta.fi

Oh­jel­ma­pääl­lik­kö vas­taa ka­det­tien va­­paa-ajan ta­pah­tu­mis­ta yh­teis­työs­sä yh­tey­sup­see­rin ja jär­jes­te­ly­pääl­li­kön kanssa.

Yh­tey­sup­see­ri

Iik­ka Kämäräinen

yhteys@kadettitoverikunta.fi

Yh­tey­sup­see­rin pää­toi­me­na on luo­da sekä yl­lä­pi­tää yh­teyk­siä ul­ko­puo­li­siin yh­teis­työ­ta­hoi­hin ja opiskelijajärjestöihin.

Kel­la­ri­ka­det­ti

Eero Keinä­nen

kellari@kadettitoverikunta.fi

Kel­la­ri­ka­det­ti vas­taa Olut­kel­la­rin pyö­rit­tä­mi­ses­tä kel­la­ri­ki­säl­lin ja ‑va­sal­lin tu­ke­ma­na. Kel­la­ri­ka­de­tin teh­tä­vä vas­taa ra­vin­to­la­pääl­li­kön vakanssia.

Ur­hei­lu­pääl­lik­kö

Ilari Hal­tia

urheilu@kadettitoverikunta.fi

Ur­hei­lu­pääl­lik­kö edis­tää ja tukee ka­det­tien lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia, sekä suun­nit­te­lee ja koor­di­noi ka­det­ti­kurs­sien ja mui­den yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­li­siä urheilutapahtumia.

Kan­sain­vä­li­nen yhteyshenkilö

Francesco Mura

Kan­sain­vä­li­nen yhteyshenkilö on vas­tu­us­sa suhteista muiden maid­en kadet­tik­oulu­jen opiske­li­ja­jär­jestöi­hin. Yhteistyö muiden maid­en kanssa on jatku­vas­sa kasvus­sa ja  Pohjo­is­maiset kadet­tipäivät ovat hyvä esimerk­ki kan­sain­välis­es­tä opiske­li­ja tapahtumasta.

Toimi­henkilöt

Han­kin­ta­pääl­lik­kö

Aatu Kar­jalainen

hankinta@kadettitoverikunta.fi

Han­kin­ta­pääl­li­kön teh­tä­vä on jär­jes­tää ka­de­teil­le ja ka­det­tiup­see­reil­le yh­tei­siä ti­lauk­sia sekä ma­te­ri­aa­lia, jota opis­ke­lus­sa ja työ­elä­mäs­sä tarvitaan.

Ko­ne­mes­ta­ri

Ville Saari

mestari@kadettitoverikunta.fi

Ko­ne­mes­ta­ri vas­taa Ka­det­ti­to­ve­ri­kun­nan verk­ko­si­vu­jen, säh­kö­pos­ti­lis­to­jen ja mui­den yh­dis­tyk­sen tar­vit­se­mien tek­nis­ten lait­tei­den ja jär­jes­tel­mien hal­lin­noi­mi­ses­ta ja ylläpidosta.