Esittely

Kadettitoverikunta ry

Kadet­ti­toverikun­ta ry on kadet­tien opiske­li­ja­jär­jestö, jon­ka tarkoituk­se­na on vaalia Kadet­tik­oulun ja kadet­tien per­in­teitä ja kehit­tää yhteis­toim­intaa muiden opiske­li­ja­jär­jestö­jen kanssa. Nimen samankaltaisu­ud­es­ta huoli­mat­ta Kadet­ti­toverikun­ta ei ole Kadet­tikun­ta , joka on kadet­tiupsee­rien ja kadet­tien maan­puo­lus­tusaat­teelli­nen veljesjärjestö.

Vuon­na 1925 perustet­ti­in kadet­tien kesku­udessa toverikun­ta, jon­ka toim­inta jatkui myöhem­min Kadet­tiop­pi­laskun­tana. Vuon­na 2006 suoritet­ti­in organ­isaa­tiomuu­tos, jol­loin perustet­ti­in rek­isteröi­tynyt yhdis­tys jatka­maan Kadet­tiop­pi­laskun­nan toimintaa.

Toverikun­nan toim­inta on esil­lä kadet­tien jokapäiväisessä elämässä Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun kam­puk­sel­la. Toverikun­ta vas­taa mm. eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jestämis­es­tä, Kalpa-lehden tuotan­nos­ta, Olutkel­lar­in toimin­nas­ta sekä yhteis­toimin­nas­ta muiden korkeak­oulu­jen ja yhteistyökump­panei­den kanssa.

Jäsenistö

Kadet­ti­toverikun­nan varsi­naisek­si jäsenek­si voidaan hyväksyä Suomen kansalaise­na upseerin alem­paa tai ylem­pää korkeak­oulu­tutk­in­toa suorit­ta­va kadet­ti. Yhdis­tyk­sen sään­tö­jen seit­semän­nen pykälän mukaan tah­to liit­tyä jäsenek­si ilmais­taan vapaa­muo­toisel­la hake­muk­sel­la. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus hyväksyy uudet jäsenet.

Kade­tit ovat sotati­etei­den kan­di­daatin tutk­in­toa suorit­tavia opiske­li­joi­ta. Kadet­tik­oulu toimii Helsin­gin San­ta­ham­i­nas­sa Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun kam­puk­sel­la. Kadet­tik­oulu vas­taa Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulus­sa jär­jestet­tävistä sotati­etei­den kan­di­daatin ja sotati­etei­den mais­terin tutkin­noista. Kadet­tik­oulun lisäk­si kade­tit opiskel­e­vat osan opin­nois­taan puolustushaara‑, ase­la­ji- ja toimi­alak­ouluis­sa eri puo­lil­la Suomea.