Olut­kel­la­ri

Olut­kel­la­ri

Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun pää­ra­ken­nuk­sen kel­la­ris­sa sijait­see perin­tei­nen kadet­tien vir­kis­täy­ty­mis- ja ren­tou­tu­mis­paik­ka. Olut­kel­la­ri (Kadet­ti­kel­la­ri) on viral­li­nen annis­ke­lu­ra­vin­to­la, joka toi­mii Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry:n alai­suu­des­sa. Sen toi­min­nas­ta vas­taa vuo­si­ko­kouk­ses­sa valit­tu kel­la­ri­ka­det­ti ja työn­te­ki­jöi­nä toi­mi­vat vapaa­eh­toi­set kade­tit.

Alkuai­koi­naan Olut­kel­la­ri oli tar­koi­tet­tu vain ja ainoas­taan kadet­tien käyt­töön. Nyky­ään kadet­ti­kel­la­ril­le ovat ter­ve­tul­lei­ta myös muut, mut­ta vain kade­tin kut­su­mi­na vie­rai­na. Mais­te­ri­kurs­sin, esiup­see­ri­kurs­sin ja ylei­se­si­kun­taup­see­ri­kurs­sin opis­ke­li­joil­le on kui­ten­kin myön­net­ty pysy­vä kut­su.

Suu­ri kii­tos Olut­kel­la­rin perus­ta­mi­ses­ta kuu­luu evers­ti Haak­sa­lol­le, joka toi­mi kou­lun joh­ta­ja­na kel­la­rin perus­ta­mis­vuon­na 1969. Kadet­ti­kel­la­ris­sa on hänen veis­tä­män­sä totee­mi, johon Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan puheen­joh­ta­jat perin­tei­ses­ti nau­laa­vat nimi­kil­pen­sä ennen val­mis­tu­mis­taan.

Olut­kel­la­rin sään­nöt

  1. Olut­kel­la­ril­la toi­mi­taan Kadet­ti­kou­lun jär­jes­tys­sään­nön mukai­ses­ti sekä nou­da­te­taan upsee­ril­le sove­liai­ta käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja.
  2. Olut­kel­la­rin tilat ovat kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan jäsen­ten ja mui­den kut­sut­tu­jen Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den käy­tös­sä.
  3. Tilo­jen käyt­töä isän­nöi Kel­la­ri­ka­det­ti apu­naan –kisäl­li ja –vasal­li.
  4. Olut­kel­la­ril­le saa­vu­taan soti­las- tai siis­tiin sivii­lia­suun pukeu­tu­nee­na, ei urhei­lua­sus­sa.
  5. Jokai­sen kel­la­ril­la asioi­van hen­ki­lön tulee omal­ta osal­taan kun­nioit­taa sään­nök­siä ja edis­tää olut­kel­la­rin viih­ty­vyyt­tä ja hyvää ilma­pii­riä.
  6. Käyt­täy­ty­mis­sään­nöis­tä poik­kea­va käy­tös joh­taa pois­ta­mi­seen olut­kel­la­ris­ta ja mah­dol­li­ses­ti väliai­kai­seen olut­kel­la­rin käyt­tö­kiel­toon.
  7. Olut­kel­la­ril­la on mah­dol­lis­ta vie­rail­la opis­ke­li­joi­den lisäk­si muu­ta sivii­li- ja soti­las­hen­ki­lös­töä. Vie­raat saa­pu­vat olut­kel­la­ril­le opis­ke­li­joi­den kut­sus­ta tai kel­la­ri­ka­de­tin luval­la.
  8. Olut­kel­la­ri on auki maa­nan­tai­na, tiis­tai­na ja tors­tai­na klo 18.00 – 22.30. Kes­ki­viik­koi­sin olut­kel­la­ri on auki klo 18.00 – 00.30. Alko­ho­lin myyn­ti lope­te­taan 30 minuut­tia ennen sul­ke­mi­sa­jan­koh­taa.

Kel­la­ri­ka­det­ti
Niki Vir­ta­nen
kellari@kadettitoverikunta.fi

Kel­la­ri­ka­det­ti vas­taa Olut­kel­la­rin pyö­rit­tä­mi­ses­tä kel­la­ri­ki­säl­lin ja -vasal­lin tuke­ma­na. Kel­la­ri­ka­de­tin teh­tä­vä vas­taa ravin­to­la­pääl­li­kön vakans­sia.