Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun oppi­las­kun­ta

Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun oppi­las­kun­ta

Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun oppi­las­kun­ta perus­tet­tiin vuon­na 2010 Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun ase­man muu­tut­tua yli­opis­tok­si. Sen tär­kein teh­tä­vä on kaik­kien oppi­lai­tok­sem­me opis­ke­li­joi­den edus­ta­mi­nen ja edun­val­von­ta, mitä se hoi­taa mm. osal­lis­tu­mal­la pää­tök­sen­te­koon Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun toi­mie­li­mis­sä sekä aja­mal­la etu­jam­me muu­al­la yhteis­kun­nas­sa. Oppi­las­kun­ta-aktii­vit myös tun­te­vat opis­ke­li­joi­den oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det ja ovat val­mii­ta neu­vo­maan yksit­täi­siä­kin opis­ke­li­joi­ta näi­tä kos­ke­vis­sa asiois­sa

.

 

Oppi­las­kun­ta pal­ve­lee kaik­kia Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­ta.

Oppi­las­kun­ta ja Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta sekoi­te­taan jos­kus kes­ke­nään. Tämä voi joh­tua osin sii­tä, että vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten oppi­las­kun­taa ei ollut ja tove­ri­kun­ta tun­net­tiin Kadet­tiop­pi­las­kun­ta­na. Näi­den ero on kui­ten­kin hyvä tun­tea, eli oppi­las­kun­ta pal­ve­lee kaik­kia Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­ta, kuten esi­mer­kik­si jat­ko-opis­ke­li­joi­ta ja sivii­lio­pis­ke­li­joi­ta, kun taas Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta kes­kit­tyy kadet­tien tuke­mi­seen jär­jes­tä­mäl­lä esi­mer­kik­si vir­kis­tys­toi­min­taa.

Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun ulko­puo­li­sel­le hen­ki­löl­le eroa voi­nee vie­lä sel­ven­tää ver­tauk­sel­la sivii­liy­li­opis­toi­hin. Täs­sä mie­les­sä oppi­las­kun­ta rin­nas­tuu yli­op­pi­las­kun­tiin ja Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta aine­jär­jes­töi­hin.

Lue lisää:
Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun oppi­las­kun­ta