Lip­pu ja tun­nuk­set

Huo­mioit­han, että Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan tun­nuk­sia ei tule käyt­tää ilman lupaa.

Lip­pu

Kave­ri­to­ve­ri­kun­nal­le han­kit­tiin oma lip­pu alku­tal­vel­la 2012. Lip­pu nau­lat­tiin ja vihit­tiin käyt­töön kes­ki­viik­ko­na 5. jou­lu­kuu­ta 2012. Lipun taus­ta on sini­nen ja sii­nä on kel­tai­sel­la kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan tun­nus. Lip­pua reu­nus­taa kel­tai­nen reu­nus ja kul­mis­sa ole­vat leh­dy­kät. Värit tule­vat kadet­tien arvo­merk­kien väreis­tä.

Lip­pu esiin­tyi ensim­mäi­sen ker­ran Itse­näi­syys­päi­vä­nä 2012 pää­kau­pun­ki­seu­dun yli­op­pi­lai­den soih­tu­kul­ku­ees­sa.

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry:n lipun edel­tä­jä oli Kadet­tiop­pi­las­kun­nan lip­pu, joka oli ulkoa­sul­taan hyvin saman­kal­tai­nen. Orga­ni­saa­tio­muu­tok­sen myö­tä tuli kui­ten­kin tar­ve lipul­le, joka edus­taa Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry:tä.

Tun­nus

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan tun­nuk­ses­sa on nouse­van aurin­gon kes­kel­lä Haa­pa­nie­men kade­tin pää­hi­ne. Sen alla on kak­si upsee­rin miek­kaa ris­tik­käin. Tun­nus­ta reu­nus­ta­vat teks­tit Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ja Cons­tan­tem Deco­rat Honor.

Haa­la­rit ja haa­la­ri­merk­ki

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan opis­ke­li­ja­haa­la­ri on olii­vin­vih­reä, seläs­sä on mus­ta tai kel­tai­nen Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan tun­nus. Kade­tit saa­vat hank­kia haa­la­rin lii­tyt­ty­ään Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan var­si­nai­sik­si jäse­nik­si.

Haa­la­ri­merk­ki on Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan tun­nus kel­tai­sel­la mus­tal­la poh­jal­la. Haa­la­ri­merk­ke­jä voi hank­kia Olut­kel­la­ril­ta.