Kal­pa-leh­ti

Kal­pa

Kal­pa on Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry:n jul­kai­se­ma aika­kaus­tyyp­pi­nen opis­ke­li­ja­leh­ti. Vuon­na 1930 perus­te­tun leh­den artik­ke­lit käsit­te­le­vät kadet­tien ja mui­den Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lul­la opis­ke­le­vien ihmis­ten elä­mään liit­ty­viä asioi­ta eri näkö­kul­mis­ta. Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan tar­koi­tuk­se­na on vaa­lia Kadet­ti­kou­lun ja kadet­tiup­see­rien perin­tei­tä sekä yhte­näi­syyt­tä ja yllä­pi­tää kadet­ti­hen­keä.

Kal­pa-leh­ti ilmes­tyy kol­me ker­taa vuo­des­sa (kevääl­lä, kesäl­lä ja syk­syl­lä) ja sen pai­nos­mää­rä on 3000–3500 kap­pa­let­ta. Nume­roa jae­taan muun muas­sa jouk­ko-osas­toil­le, puo­lus­tus­haa­ra­kou­luil­le, esi­kun­nil­le, maan­puo­lus­tus­jär­jes­töil­le, soti­las­ko­deil­le ja muil­le viran­omais­ta­hoil­le. Näi­den lisäk­si leh­des­sä ilmoit­ta­vil­le yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le lähe­te­tään nume­ros­ta riip­puen noin 100 – 150 leh­teä. Sivii­liyh­teis­työ­kump­pa­nei­den mää­rää on pyrit­ty lisää­mään ja nyky­ään leh­teä lähe­te­tään­kin lähes 100 sivii­liyh­dis­tyk­sel­le ja yhteis­työ­kump­pa­nil­le, joi­hin sisäl­tyy muun muas­sa Hel­sin­gin yli­opis­ton osa­kun­tia ja aine­jär­jes­tö­jä, yli­op­pi­las­kun­tia sekä opis­ke­li­joi­den maan­puo­lus­tusyh­dis­tyk­siä.

Kir­jas­to­jen mer­ki­tys mah­dol­li­sim­man moni­nai­sen luki­ja­kun­nan tavoit­ta­mi­ses­sa on tär­ke­ää, min­kä vuok­si Kal­pa jae­taan kaik­kiin maa­kun­ta­kir­jas­toi­hin sekä puo­lus­tus­lai­tok­sen omiin kir­jas­toi­hin. Pos­ti­ja­ke­lun lisäk­si Kal­paa jae­taan ahke­ras­ti kadet­tien toi­mes­ta rek­ry­toin­ti­ti­lai­suuk­sis­sa sekä eri­lai­sil­la mes­suil­la.

Kal­pa-leh­den arkis­to

Jut­tui­deoi­ta tai palau­tet­ta?

Voit lähet­tää jut­tui­deoi­ta tai antaa palau­tet­ta leh­dis­tä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen  kalpa@kadettitoverikunta.fi


Kal­pa-leh­den pää­toi­mit­ta­ja
*****
kalpa@kadettitoverikunta.fi
Kal­pa-leh­den pää­toi­mit­ta­ja vas­taa leh­den toi­mit­ta­mi­ses­ta, sekä raken­taa ja visioi sisäl­töä yhdes­sä toi­mi­tuk­sen kans­sa.

Myyn­ti­pääl­lik­kö
Anna Kor­ho­nen
myynti@kadettitoverikunta.fi
Myyn­ti­pääl­lik­kö joh­taa ja orga­ni­soi myyn­tiä, sekä seu­raa ja val­voo myyn­tiä raport­tien avul­la.