Esit­te­ly

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry on kadet­tien opis­ke­li­ja­jär­jes­tö, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on vaa­lia Kadet­ti­kou­lun ja kadet­tien perin­tei­tä ja kehit­tää yhteis­toi­min­taa mui­den opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kans­sa. Nimen saman­kal­tai­suu­des­ta huo­li­mat­ta Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ei ole Kadet­ti­kun­ta , joka on kadet­tiup­see­rien ja kadet­tien maan­puo­lus­tusaat­teel­li­nen vel­jes­jär­jes­tö.

Vuon­na 1925 perus­tet­tiin kadet­tien kes­kuu­des­sa tove­ri­kun­ta, jon­ka toi­min­ta jat­kui myö­hem­min Kadet­tiop­pi­las­kun­ta­na. Vuon­na 2006 suo­ri­tet­tiin orga­ni­saa­tio­muu­tos, jol­loin perus­tet­tiin rekis­te­röi­ty­nyt yhdis­tys jat­ka­maan Kadet­tiop­pi­las­kun­nan toi­min­taa.

Tove­ri­kun­nan toi­min­ta on esil­lä kadet­tien joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun kam­puk­sel­la. Tove­ri­kun­ta vas­taa mm. eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä, Kal­pa-leh­den tuo­tan­nos­ta, Olut­kel­la­rin toi­min­nas­ta sekä yhteis­toi­min­nas­ta mui­den kor­kea­kou­lu­jen ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.

Jäse­nis­tö

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan var­si­nai­sek­si jäse­nek­si voi­daan hyväk­syä Suo­men kan­sa­lai­se­na upsee­rin alem­paa tai ylem­pää kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa suo­rit­ta­va kadet­ti. Yhdis­tyk­sen sään­tö­jen seit­se­män­nen pykä­län mukaan tah­to liit­tyä jäse­nek­si ilmais­taan vapaa­muo­toi­sel­la hake­muk­sel­la. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus hyväk­syy uudet jäse­net.

Kade­tit ovat sota­tie­tei­den kan­di­daa­tin tut­kin­toa suo­rit­ta­via opis­ke­li­joi­ta. Kadet­ti­kou­lu toi­mii Hel­sin­gin San­ta­ha­mi­nas­sa Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun kam­puk­sel­la. Kadet­ti­kou­lu vas­taa Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lus­sa jär­jes­tet­tä­vis­tä sota­tie­tei­den kan­di­daa­tin ja sota­tie­tei­den mais­te­rin tut­kin­nois­ta. Kadet­ti­kou­lun lisäk­si kade­tit opis­ke­le­vat osan opin­nois­taan puo­lus­tus­haa­ra-, ase­la­ji- ja toi­mia­la­kou­luis­sa eri puo­lil­la Suo­mea.