Etusi­vu

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­ta ry on kadet­tien, eli sota­tie­tei­den kan­di­daat­tio­pis­ke­li­joi­den, opis­ke­li­ja­jär­jes­tö, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on vaa­lia Kadet­ti­kou­lun ja kadet­tien perin­tei­tä, herät­tää ja kehit­tää kadet­ti­hen­keä sekä val­voa jäse­nis­tön­sä etu­ja.

Kadet­ti­to­ve­ri­kun­nan toi­min­ta on esil­lä kadet­tien joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lun kam­puk­sel­la. Se vas­taa mm. eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä, Kal­pa-leh­den tuo­tan­nos­ta, Olut­kel­la­rin toi­min­nas­ta sekä yhteis­toi­min­nas­ta mui­den kor­kea­kou­lu­jen ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.